Regulamin

REGULAMIN IMPROVEWEAR.pl
I. Regulamin.
Właścicielem sklepu internetowego www.IMPROVEWEAR.pl jest firma EVO BRAND z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 109/18, NIP: 584-254-66-47, REGON: 381461906.
IMPROVEWEAR.pl zajmuje się sprzedażą odzieży drogą elektroniczną.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.IMPROVEWEAR.pl po wcześniejszej rejestracji konta oraz zalogowaniu.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nadanym numerem zamówienia.
Ceny produktów widoczne na stronie sklepu są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.
Koszty wysyłki doliczane są do rachunku jako odrębna pozycja i ustalone są w niniejszym regulaminie (pkt.: 7 a. ).
Zamówienia dostarczane są za pomocą zewnętrznych firm kurierskich, a koszty wysyłki wyszczególnione są podczas składania zamówienia i zależne od wybranej metody dostarczenia towaru.
Produkty zawarte w ofercie IMPROVEWEAR pochodzą z legalnego źródła, są produktami nowymi i objęte są gwarancją producenta.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zawartego w nim produktu (produktów), np. na skutek braku w magazynie i braku możliwości uzupełnienia braku magazynowego w taki sposób, aby możliwe było zachowanie maksymalnego czasu wysyłki wskazanego w niniejszym regulaminie Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową,
Wpłacona przez Klienta kwota wartości niezrealizowanego zamówienia zostanie przekazana przelewem zwrotnym w takiej samej kwocie, w jakiej została dokonana płatność.
Zamówienie produktu mam miejsce po zalogowaniu, uzupełnieniu danych adresata, wyborze sposobu płatności i dostawy oraz po użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
Obowiązujące metody płatności to: przelew bankowy.
Czas na opłacenie zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia. Po tym czasie, nieopłacone zamówienia zostają anulowane.
Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi Klient.
Termin realizacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin i liczony jest od chwili przesłania potwierdzenia zamówienia.
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przesyłki produktów przez wybranego dostawcę.
W przypadku niezależnego od IMPROVEWEAR wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową.
IMPROVEWEAR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych.
Po realizacji zamówienia każdorazowo wystawiana jest faktura, która wysyłana jest drogą e-mailową.
Reklamacja:
a) W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym IMPROVEWEAR drogą e-mailową: biuro@improvewear.pl
b) Kolejne etapy reklamacji każdorazowo są ustalane indywidualnie.
c) Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu i weryfikacji towaru.
Odstąpienie od umowy:
a) W terminie14 dni od dostarczenia przesyłki, Klient ma prawo do dokonania zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.
b) W przypadku zwrotu towaru, niezbędne jest przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza znajduje się poniżej.
c) Koszty dostawy zwracanych produktów ponosi Klient.
d) Klient zwracający produkt zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.
e) Zwrot wartości zwracanych produktów realizowany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przelewem na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.
f) Klient ma prawo odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru wyłącznie w przypadku, gdy nie nosi on śladów użytkowania.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy kupna – sprzedaży między sklepem IMPROVEWEAR.pl, a Klientami staramy się rozwiązać polubownie z korzyścią dla obu stron umowy.

II. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W IMPROVEWEAR.PL NALEŻĄCYM DO EVO BRAND ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM NA PODSTAWIE art. 13. RODO.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl należącego do EVO BRAND z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 109/18, NIP: 584-254-66-47, REGON: 381461906 zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwane również RODO.
– Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego, którego dane umieszczone są na zabezpieczonym, prywatnym serwerze mieszczącym się w pomieszczeniu zamykanym atestowanymi zamkami antywłamaniowymi, a następnie w szafie dodatkowo zamykanej na klucz.
– Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem sprzętu komputerowego do którego dostęp chroniony jest hasłem oraz zabezpieczonego programami antywirusowymi,
– Dane osobowe pozyskane zostały w trakcie zakładania konta na stronie sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl, a także przekazane zostały przez Klienta podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego IMPROVEWEARpl w celu umożliwienia realizacji umowy sprzedaży produktów.
– Przetwarzane dane osobowe Klientów, to dane niezbędne do: realizacji zamówień złożonych na stronie sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl; zakładania, zarządzania i obsługi kont zakładanych przez Klientów na stronie sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl; obsługi zwrotów i reklamacji; kontaktów związanych z obsługą zgłoszeń oraz sprzedażą; prowadzenia działań marketingowych; zapewnienie terminowej dostawy zamówionych produktów, co za tym idzie obsługi kurierskiej i logistycznej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; archiwizacji danych; prowadzeniu statystyk; wsparcia techniczno-informatycznego.
– Dane osobowe niezbędne do przetwarzania w celu realizacji zamówień to: adres e-mail; hasło (znane jedynie Klientowi); imię i nazwisko / nazwa firmy z numerem NIP; adres dostawy; numer telefonu.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i realizację zamówienia złożonego w sklepie internetowym IMPROVEWEAR.pl.
W przypadku wymagań prawnych, Administrator Danych może wymagać podania innych danych poza wyżej wymienionymi.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, a dane przetwarzane będą do momentu otrzymania informacji o jej wycofaniu.
Administrator Danych gwarantuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, profilowania, automatyzacji, wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych. Klient ma możliwość skorzystania z w.w. prawa w przypadku: nieprawidłowych lub niekompletnych danych; gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta; Klient zgłosi sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe powinny być usunięte celem wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa albo dane osobowe zostały uzyskane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych osobom niepełnoletnim.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
Istnieje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie. GIODO jest organem nadzorczym z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
Dane osobowe uzyskane poprzez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl udostępniane są podmiotom z którymi firma współpracuje celem realizacji zamówień. Podmiotami tymi są firmy zapewniające transport (dostawę), obsługę płatniczą (dot pay) oraz księgową. Szczegółowe informacje o podmiotach współpracujących na zasadzie umów powierzenia danych osobowych posiada Administrator Danych.
Dane osobowe są przechowywane przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należący do EVO BRAND podczas realizacji zamówienia, a także po jego zrealizowaniu dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należący do EVO BRAND będzie przechowywać dane przez okres w którym jest zobowiązane do ich zachowania w celach udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.
Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należący do EVO BRAND informuje, że dołoży wszelkich starań do zapewnienia najwyższego standardu zabezpieczenia powierzonych firmie oraz przez nią przetwarzanych danych osobowych Klientów.

III. RODO
Nasze dane
Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należy do EVO BRAND z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 109/18, NIP: 584-254-66-47, REGON: 381461906. IMPROVEWEAR.pl to witryna internetowa zajmująca się sprzedażą koszulek polo własnej produkcji. Korzystamy z bezpiecznych i wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.
Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należące do EVO BRAND z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 109/18, NIP: 584-254-66-47, REGON: 381461906 (zwany dalej sklepem internetowym IMPROVEWEAR.pl)
ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, którym jest właściciel sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl należącego do EVO BRAND z siedzibą w Straszynie, ul. Starogardzka 109/18, NIP: 584-254-66-47, REGON: 381461906 z którym można kontaktować się pisemnie na w/w adres lub e-mailowo pod adresem: biuro@IMPROVEWEAR.pl

Przetwarzane dane
Jako ADO użytkowników sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
Przetwarzane i gromadzone przez ADO dane osobowe Klientów, to dane niezbędne do: realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym IMPROVEWEAR.pl; zakładania, zarządzania i obsługi kont zakładanych przez Klientów w sklepie internetowym IMPROVEWEAR.pl; obsługi zwrotów i reklamacji; kontaktów związanych z obsługą zgłoszeń oraz sprzedażą; prowadzenia działań marketingowych; zapewnienie terminowej dostawy zamówionych produktów, co za tym idzie obsługi kurierskiej i logistycznej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; archiwizacji danych; prowadzeniu statystyk; wsparcia techniczno-informatycznego.
Dane osobowe niezbędne do przetwarzania w celu realizacji zamówień to: adres e-mail; hasło (znane jedynie Klientowi); imię i nazwisko / nazwa firmy z numerem NIP; adres dostawy; numer telefonu.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i realizację zamówienia.
Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub Klientów sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl przez czas realizacji zamówień, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z zamówieniami, których Klient dokonuje oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Składając zamówienie w sklepie internetowym IMPROVEWEAR.pl (m. in. poprzez rejestrację konta) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.
Zaznaczamy, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przekazywanie danych
Dane osobowe uzyskane poprzez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl udostępniane są podmiotom z którymi firma współpracuje celem realizacji zamówień. Podmiotami tymi są firmy zapewniające transport (dostawę), obsługę płatniczą (dot pay) oraz księgową. Szczegółowe informacje o podmiotach współpracujących na zasadzie umów powierzenia danych osobowych posiada Administrator Danych Osobowych.

Prawa Klientów
Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
Dostępu do swoich danych osobowych;
Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;
Ograniczenia przetwarzania danych;
Usunięcia przetwarzania danych;
Przeniesienia danych do innego administratora;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.
Stosowny wniosek należy przekazać do Inspektora Ochrony Danych IMPROVEWEARpl, z którym można się kontaktować pisemnie:
Inspektor Ochrony Danych IMPROVEWEAR.pl należącego do EVO BRAND, ul. Starogardzka 109/18, 83-010 Straszyn lub e-mailowo pod adresem: biuro@IMPROVEWEAR.pl

Polityka prywatności
Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl należący do EVO BRAND zapewnia, że ze szczególną starannością dba o ochronę Państwa prywatności oraz powierzonych mu danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl pozyskuje i przetwarza Dane osobowe Klientów. Obowiązuje ona wszystkich Klientów sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl a także gości odwiedzających stronę sklepu, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl

Informacje Ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl należącego do EVO BRAND, ul. Starogardzka 109/18, 83-010 Straszyn (zwanego dalej sklepem internetowym IMPROVEWEAR.pl) i pozyskuje je oraz przetwarza zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanym również RODO.
2. Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom oraz gościom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących własnych danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Dane osobowe
1. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów obsługi i realizacji zamówienia, komunikacji z Klientem bądź gościem oraz zapewnienia mu najwyższej jakości obsługi.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne takie jak między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznych.
3. Klient bądź gość ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdej chwili, oraz prawo do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
4. Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Treści reklamowe takie jak na przykład powiadomienia o promocjach i ofertach specjalnych sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl mogą być przesyłane Klientom wyłącznie za ich wcześniejszą zgodą.
6. Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości innych niż informacja handlowa. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl, bądź też niekomercyjne listy. Każdy z Klientów sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tych informacji.
7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@IMPROVEWEAR.pl

Cookies sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl
1. Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, osoby odwiedzającej witrynę sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy IMPROVEWEAR.pl. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. Istnieją dwa zasadnicze typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu dostosowanie zawartości stron sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl do preferencji odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie odwiedzającego stronę sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Narzędzia wykorzystywane do tego celu to m.in. Google Analytics oraz Google AdWords.
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów odwiedzających wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Odwiedzający w swoich przeglądarkach mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony sklepu internetowego IMPROVEWEAR.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Poniżej informacje odnośnie sposobu zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL a)
7. Sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl może gromadzić adresy IP odwiedzających. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez sklep internetowy IMPROVEWEAR.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążeń serwerów oraz niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron.

ZWROT:
Formularz zwrotu lub dane jakie są w nim wymagane należy przesłać na adres email: biuro@IMPROVEWEAR.pl
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo szczegółowe informacje odnośnie zwrotu lub wymiany towaru wraz z adresem korespondencyjnym na jaki należy dokonać wysyłki.

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU
(niepotrzebne skreślić)

Nr zamówienia:………………………………………………………………………………………………
Data zakupu: ………………………………………………………………………………………………….
Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): ……………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………
Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony)
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Adres nabywcy
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………….……………..
Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy i miasto: …………………………..………………………………………………………………..….
DANE O RACHUNKU BANKOWYM
(ważne w przypadku zwrotu towaru)
Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
Nr konta:

……………………………..………………………………………….…………………………
Dane właściciela rachunku:…….………..………………………….………………..

………………………………………..
Data i podpis nabywcy